•  
   
   
   
   





  Quality Integral System -----------------------------------



   

  1、准时护理,守时积分:  于预约时间准时到店享受服务
  或购买产品,获得积分。
  2、钻石会会员,额外积分: 诗泥钻石会会员可在守时积分
  的基础上获得额外积分。
  3、有福同享,好友积分: 一人消费,两人受惠。有福同
  享,积分不断。
  4、会员活动,奖励积分:      参加诗泥举办的会员活动或促
  销活动,即可获得相应的奖励
  积分。